ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Wednesday, April 25, 2007

ಹೇದರದಿರು ಬಾ ಗೆಳತಿಯೇ


ಹೇದರದಿರು  ಬಾ
ಗೆಳತಿಯೇ
ಓಮ್ಮೆ  ಮೋಗ
ತೋರಿಸು ಹೋಗು
ನನ್ನ, ಯಾಕೇ
ಮರೇಮಾಚುತ್ತಿರುವೇ ಹೀಗೆ
ಹೇಗೇ ಅಳಿಸಲಿ 
ಭಾವನೇಗಳು ನನ್ನ
ಶತಮಾನದಿಂದ
ಕತ್ತಲೆಯೇ ಗತಿಯಾಯಿತು
ಗೇಳತಿ, ನವೀನ ಯುಗದ
ಹುಡುಗೀ ನೀನು
ಇದು ಸರಿಯೇ ನಿನಗೇ
ಯಾಕೇ ಅಳುಕುವೇ
ದೂಡಿ ಬಾ ಭಯವನ್ನು
ನಾ ಕಾದಿರುವೇನು
ನೀನಗಾಗಿ

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ