ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Sunday, May 27, 2007

ನನ್ನುಸಿರು

ಯಾಕೆ ಬೇಕು
ಕೊಲ್ಲಲು
ಖಡ್ಗ ಗೆಳತಿ.
ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ
ಹರಿತ ಮಾತುಗಳೇ,
ಸಾಕು ನನಗೆ
ಆ ಇರುಳ ಮೌನವು
ಕವಿಯುವ ಮೊದಲೇ
ಮೌನವಗುವದು
ನನ್ನುಸಿರು
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಕಾಣುವ
ಬಯಕೆಯಿಂದ
ಹೃದಯ ಸ್ಥ೦ಭನವಾಗಿ.

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷ

Sote nimage

Iandu sote nanu
nimage,Nimma matin
naduve mukanagi..
Hege matadali
hellu gellati..
Avall matinind gottaitu..
avalladu "seeme(a)"
merid gnayan..
aandavagi jodisuttale
gellati padgall salugallanu
oandagisi sundarvad
humaleya jodisuttalle
nijakku avallondu
"malini"ye sari..
Mattugalli sotu
notada aatvadidare
hege,yendu kuda
veechar madide
kelavu gallige
aadaru yenu madali
nedalare ee notava
avallu kanngallinda
hor hommide tej "rashmi"
Matte hellu nanna
manase ninage iandu
mounave aasare..
kandu ko ninna
"harush"ava mounadali
mataduta ninage nine....

(Reply to malini poem in Iaralu Mouna in DAM)

ಬಯಕೆ

ಕನಸು ಸುಂದರವೆಂದು
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ
ಬದುಕುವದೆ ಗೆಳತಿ

ವಾಸ್ತವದಲಿ ನೋವುಗಳಿದೆ
ಎಂದು ಬರಿ ಕನಸಿನ
ಲೋಕದಲಿ ವಿಹರಿಸುವದೆ?

ವಿರಹ ವೇದನೆಗೆ ಹೇದರಿ
ಪ್ರಿತಿಸದೇ ಬಾಳುವದು
ಸರಿಯೇನು ಗೆಳತಿ ?

ತವಕವಲ್ಲ ಗೆಳತಿ ಇದು
ಬಯಕೆ, ಭಾವನೆಗಳು
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ
ಆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯನ್ನು
ಕಾಣುವ ಆಸೆ ಈ
ನನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ...