ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Sunday, November 16, 2008

ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು

ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಸಂತೋಷವೇ ನನ್ನ
ಮೈ ಮರೆಸುತಿದ್ದಾಗ
ಅರೆ ಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದೆ.

ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಬೆಳಕು
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮನಸು
ಹರೆಯದ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳ
ನಡುವೆ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದೆ.

ನಶ್ವರ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಶೆಯಲಿ
ಅರೆ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು
ಮರೆತಾಗ ಹುಚ್ಚಾಗಿ, ಹೌದಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಕೂಡಾ ಮರೆತಿದ್ದೆ.

ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ
ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ದ್ರಶ್ಯಗಳು,
ಕನಸಿನೊಳಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣಿರ
ಒರೆಸಮ್ಮ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದ ನೀಗೆ ಬದುಕಿಂದು.

ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷ