ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Tuesday, September 7, 2010

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು

http://www.youtube.com/watch?v=uP0vv6QgH3E

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ
ನಮ್ಮಮ್ಮ, ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ
ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಬೆಳಗಿದಳು ....

ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿ
ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಮಧೆನುವಿಗು
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವಳು
ಪುರೈಸಿದಳು .....

ಮಿಗಿಲಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ
ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲಿ
ನಮ್ಮಮ್ಮ , ಅಪ್ಪಾಜಿಯ
ಕಿರುನಗೆಯಲಿ ಕರಗಿದವು .

ಅವರ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಆತಂಕ
ಮನದಲ್ಲಿರುವ ನೋವುಗಳು ,
ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಎಂದು ಕಾಣದೆ
ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಹೋದವು ..

ನಮ್ಮ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಕು ,
ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಮರುಗಿ
ನಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೇ
ಸವೆದು ಹೋದವು ...