ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Tuesday, December 14, 2010

ಅವರು ಹೀಗೇಕೆ ?

ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಸೆಗಳು
ನೆರವೆರದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಾಳಲಾಗದ
ಕೋಪ , ತಾಪ ..

ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೊಂದರ
ಬಯಕೆ , ಎಂದು ಮುಗಿಯದ
ಬೇಕು, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಬಯಕೆ ...

ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂಥರಾ
ವಿಚಿತ್ರ, ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗಲು ಬರಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ..

ಅವರ ಬೇಕು- ಬೇಡಗಳು
ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸಲೇ
ಇಲ್ಲ, ಐಶಾರಮದ ಬದುಕು
ಮತ್ತ್ಯಾವದೋ ಕನಸಿಲ್ಲ .

ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ
ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು
ಆದರು ನನಗೇಕೆ ಅದರ ಅರಿವು
ಎಂದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ..

ನಿಮ್ಮ
ಹರೀಶ ಬೀರಗೆ