ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Thursday, August 30, 2012

ನನ್ನವಳು

ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು
ಕದ್ದು ನೋಡುವ ಹುಡುಗಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ತೋರುವಳು
ಕಿರುನಗೆಯ ,
ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ
ನಗೆಯ, ನನ್ನಿಂದ
ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತೋರುವಳು
ನನಗೆ ಹುಸಿಕೋಪ..
ಹೊರಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ
ಮನಸಿಂದ ಹಸುಗೂಸು
ಆದರು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಲ್ಲೇ
ಸೆಳೆಯುವ ಸೆಲೆ
ಅವಳ ಮೌನವು ಕವಿತೆ
ಅವಳ ಮಾತು ತಂಗಾಳಿ
ಕೇಳಬಯಸುವದು ಮನಸು
ಮರಳಿ ಮರಳಿ
ಮುಗ್ಧಳಾದರು ಅರಿಯೇ
ಮಾಯೇಬಲ್ಲಳು ಏನೋ
ಕತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿದತ್ತ ಬರಿ ಇರುವದು
ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆ


ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ
ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು
ಕದ್ದು ನೋಡುವ ಹುಡುಗಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ತೋರುವಳು
ಕಿರುನಗೆಯ ,
ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ
ನಗೆಯ, ನನ್ನಿಂದ
ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತೋರುವಳು
ನನಗೆ ಹುಸಿಕೋಪ..
ಹೊರಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ
ಮನಸಿಂದ ಹಸುಗೂಸು
ಆದರು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಲ್ಲೇ
ಸೆಳೆಯುವ ಸೆಲೆ
ಅವಳ ಮೌನವು ಕವಿತೆ
ಅವಳ ಮಾತು ತಂಗಾಳಿ
ಕೇಳಬಯಸುವದು ಮನಸು
ಮರಳಿ ಮರಳಿ
ಮುಗ್ಧಳಾದರು ಅರಿಯೇ
ಮಾಯೇ ಬಲ್ಲಳು ಏನೋ
ಕತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿದತ್ತ ಬರಿ ಇರುವದು
ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆ

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ
ಭ್ರಮೆ

ಮಾತು ಮರೆಯಾದಾಗ
ಮೌನದಲ್ಲೇನೋ  ಅರಸುತ್ತಾ
ಮರುಭೂಮಿಯ ನಡುವಲ್ಲಿ
ಕಾನನವ ನೆನೆಯುತ್ತಾ
ಕುಂಟು  ಪ್ರೇಯಸಿಯು
ಕುಣಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ಕುರುಡನೋರ್ವ ಸೂರ್ಯನ
ಉದಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಂತೆ
ಬರಿ ಭ್ರಮೆಯ ಬದುಕನ್ನು
ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯುತಿದ್ದರು ಸಹ
ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು
ಬದುಕಿನ ಸಂತಸದ ಸೂತ್ರ
ಬೀರುಗಾಳಿ ನಡುವೇ ಸಿಲುಕಿದರು
ಜೀವದ ಹಂಗು ತೋರೆದರು
ಬದುಕುವೇ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ
ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ


ನಿಮ್ಮ
ಹರೀಶ್ಸ್ವಾಗತ

ಅರಿಯೇ ಇದಾವ ಪರಿಯ ಕಾತರ
ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆಯು ಮನಸು ಅರಿಯದೇ
ಮಾಡುವದು ಬರಿ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ

ಅಗೋಚರ ನಿರಾಕಾರ ನನ್ನ
ಬದುಕಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುವ
ಮೂರ್ತಿ ನೀನೆ ಸಾಕಾರ

ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕನಸು, ನನ್ನ
ಹೃದಯಕೆ ಶಾಂತಿ, ನನ್ನ
ಬದುಕಿಗೇ ನೀನೆ ಆಧಾರ

ಸುಂದರ ಸುಮುಧರ ನಿನ್ನ
ಇರುವಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ
ದೈವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟ್ಹಿಸಿದಾ
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ
ಕೋಟಿ  ನಮಸ್ಕಾರ

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ