ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Friday, December 7, 2012

ಬರಿಗೈ ಹುಡುಗ


ನಾ ಬರಿಗೈ ಹುಡುಗ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ..
ಕೊಡುವ ಮನಸು
ನೀಡುವ ಕೈ
ಎಂದು ಏನನ್ನೂ
ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ!

ಪಡೆದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ!
ಯಾರ್ಯಾರಿಂದಲೋ!!
ಲೆಕ್ಕವಿಡದೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ!
ದಡ್ದನು ನಾನಲ್ಲ.!
ನೆನಪಿರುವದೇ ಆದರೂ
ಮರೆಯುವ ನಾಟಕ!
ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಯಾರು ಕಲಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ!!

ಕಪಟವನ್ನೇ  ಮುಗ್ಧತೆಯಾಗಿ
ಬಿಂಬಿಸುವ ನನ್ನ ಪರಿ!!
ಯಾರಿಗೂ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ..
ಏಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿ
ನಾ ಕಂಡರೂ
ನನ್ನಂಥ ಏಕಾಂಗಿ ಯಾರಿಲ್ಲಾ.!!
ನನ್ನ ಮನಸಿಗೇ ನನ್ನಂತೆ
ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಪರಿ
ನನ್ನ ಹಾಗೇ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ!!.

ನಾ ಬರಿಗೈ ಹುಡುಗ.
ನನ್ನ ಹಾಗೇ
ನೀವು ಯಾರಿಲ್ಲ!!
ಕಣ್ಣನ್ನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ,
ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ
ಇರುವುದು!
ನಾನು!!
ಅದು ನೀವಲ್ಲ!!
ನಿಮ್ಮ

ಹರ್ಷಾ