ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Tuesday, April 14, 2015

ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ 
ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ 
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರದ 
ಜೊತೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ 
ಪದೇಪದೇ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ 
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ 
ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗೆ .... 

ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನಿನಗಿಂತ 
ಅದೆಷ್ಟು ಮಧುರ ...
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೋವು 
ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ನನ್ನ , 
ಇಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿವೆ ನನಗೆ 
ನೀಡುತ್ತಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾವು ....

Harsha
ನಾನು ಕವಿತೆ , ಹರಿವ 
ಮಂಜುಳ ಸಲಿಲ 
ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದರೆ ನಿನ್ನ 
ಬೊಗಸೆ ತುಂಬುವೆ, ಹಾಗೇ 
ಜತನ , ಸೋರಿಯೂ ಹೋಗಬಲ್ಲೆ ... 

ನೀ ಕಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯು 
ಸುರಸುಂದರಿ , ಬೇಲೂರ ಶಿಲ್ಪ , 
ಆಗಸದ ತಾರೆ , ಬಳುಕುವ ಮೈಸಿರಿ 
ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಆಸೆ ನಾನು, 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ , ಹಸಿದವರ , ನೊಂದವರ 
ಮೂಕ ರೋದನೆಯೂ ಆದೇನು.... 
ನೀ ಕಂಡ ಹಾಗೆ 
ನಿನ್ನ ಮನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾನು. 

- ಹರ್ಷ