ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Wednesday, June 17, 2009

ಬಯಸಿದಾಗ ನಾನೊಮ್ಮೆ

ಬಯಸಿದಾಗ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಬಿದಿ ನಾಯಿಹಾಂಗ
ತಿರುಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಅತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕದ್ದು ನೋಡುತಿದ್ದೆ
ಲಗ್ನ ಮಂಟಪದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಂದೆ

ನಿ ನಕ್ಕಾಗ ಅರಳಿದ ತಾವರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು
ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೊಂದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ
ಗಿಡದ ಬುಡವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿ ಬಂದೆ

ನಾನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುತಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ
ನೀನು ಅವನ ಜ್ಯೋತೆ ಮಾತನಾಡುವದು ಕೇಳಿ ಬಂದೆ
ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಚೂಪಾದ ಬಾಣಗಳಂತೆ
ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವದ ನೋಡಿ ನಾನು ನೊಂದೆ

ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಗು ಬಿದಿ ಮ್ಯಾಲ್ಯಾಕ ಚೆಲ್ಲುತಿ
ಯಾರನ್ನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿನಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗುತಿದ್ದಾಗ
ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ

ನಿ ನೋಡಿ ನೋಡದ ಹಾಗೆ
ಹೋಗುತಿಯಾಕೆ ಬರಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ
ನನ್ನ ಮನದಾಗೆ ಹತ್ತಿರುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಇಂದು
ಅದನ್ಯಾರು ನೋಡರು ಕರಿತಾರ ನನ್ನ ಬರಿ ಹುಚ್ಚನೆಂದು