ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Sunday, May 27, 2007

ನನ್ನುಸಿರು

ಯಾಕೆ ಬೇಕು
ಕೊಲ್ಲಲು
ಖಡ್ಗ ಗೆಳತಿ.
ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ
ಹರಿತ ಮಾತುಗಳೇ,
ಸಾಕು ನನಗೆ
ಆ ಇರುಳ ಮೌನವು
ಕವಿಯುವ ಮೊದಲೇ
ಮೌನವಗುವದು
ನನ್ನುಸಿರು
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಕಾಣುವ
ಬಯಕೆಯಿಂದ
ಹೃದಯ ಸ್ಥ೦ಭನವಾಗಿ.

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷ

No comments: