ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Saturday, April 19, 2008

ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ

ಯಾಕೆ ಆರ್ಥವಾಗದೇ ಹೋಯಿತು
ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಮೌನದ ಮಾತುಗಳು.
ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಹೋಯಿತು ನಿನ್ನ
ಆ ವೀಣೆಯ ತಂತಿಗಳು

ನನ್ನ ಬಿಂಬವ ಹುಡುಕಲು
ಕಾತರಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸಲ ತಲೆ ಎತ್ತಿಕುಡಾ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ

ದೂರದ ಉರಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ವೀಣೆಯ ನಾದ ಕೇಳಿ
ನಾನಿರುವಾಗ ನಿನ್ನೆದುರು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ
ಮೌನ ರಾಗವೇ ಹಿತವಾಯಿತು ಗೆಳತಿ

ನಿನ್ನ ಮೌನ ರಾಗ, ನನ್ನ ಉಸಿರು
ಕೊಲ್ಲುವ ಮೊದಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಮೀಟಾಬಾರದೆಕೆ
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ವಿಣೆಯ ತಂತಿ
ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಶಬ್ದದ ಭೀತಿಯನೂ
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಯಾಕೆ
ಹೊರಬರಬಾರದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ 

No comments: