ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Monday, October 5, 2009

ನೋವಿನ ಹೂವು

ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ
ನೋವಿನ ಹೂವು .
ನನ್ನನ್ನೇ ಬೂದಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ
ಧಗ ಧಗಿಸುವ ಕಾವು
ಓ ಮನಸೇ ನಿನಗೇಕೆ ಈ
ಶಮನವಾಗದ ನೋವು .

ಸಾಗುತಿದೆ ಬದುಕು, ಆದರು
ನನ್ನ ಪಯಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ?
ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತಿದೆ
ಯಾಕೆ ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ?
ಓ ದೇವರೇ ಸಾಕು ಶಾಂತಿ
ಕೊಡು ನನ್ನ ಈ ಮನಸಿಗೆ .

ಹರ್ಷಾ

No comments: