ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Sunday, June 9, 2013

ಭಾವ ಜೀವಿಯ ಮೌನ


ಮಾತು ಸಾವಿರ
ತುಟಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿ
ಕುಣಿದಾಡಿ
ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು 
ತವಕಿಸುತ್ತಿರಲು
ಮನಸೇ ನೀನಗೇಕೆ
ಇಷ್ಟ ಬರಿ ಮೌನ ?

ಆದ್ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೋ
ಅರಿಯೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ನೋವು ನಲಿವುಗಳು
ನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಭಾದಿಸವು
ನನಗೇ ಪೀಡಿಸುವ
ನಿಶ್ಯಬ್ಧತೆಯ ವಿಷಗಳಿಗೆಗಳು
ನಿನಗೇಕೆ ಅನಿಸುವವು
ರಸನಿಮಿಷಗಳು 

ಮನಸೇ,
ನಿನಗೇಕೆ ಇಷ್ಟ
ಬರಿ ಮೌನ,
ಕಾನನದ ನಡು
ಹೆದರಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯ ಹಾಗೇ
ನಾನು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರಲು,
ನಿರ್ಭಯ
ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಗೇ
ಹಾಡುತ್ತಿರುವೆ
ವಸಂತಗಾನ!

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ 

No comments: