ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Thursday, February 13, 2014

ಕ್ಷಮಿಸದಿರು ನನ್ನ


ಮಲಗಲೇ ಬೇಕು, ನಡುರಾತ್ರಿ
ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ದಣಿವಾಗಿದೆ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಮನಸೇಕೋ
ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ  ನೋವಿನಲಿ

ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ
ಮುಂದೆಂದು ಕೇಳಿಸದು
ಕಟುಕನಾಗಿರಲು ನಾನು ನಿನ್ನ
ನೋವು ಕೇಳದೇ ಹೋದೆ

ಕ್ಷಮಿಸದಿರು ನನ್ನ, ತಪ್ಪು
ಮಾಡಿರುವೇ ನಾನೂ
ಕೋರಗಬೇಕು
ಮರುಗಬೇಕು ನೀನು
ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು
ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲೇ  ಬೇಕು

ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲಿ
ತಿಳಿ ಆಗಸದಲಿ, ಸುತ್ತಲಿನ
ಚುಕ್ಕಿಗಳ ನಡುವೇ ನಿನ್ನ
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಸಿಯಾಗಿಸಿ
ನಿರೇರೆಯಬೇಕು
ನಿನ್ನ ನೇನಪನ್ನು ಎಂದು
ಮಾಸದ ಹಾಗೇ ನನ್ನ
ಹೃದಯದ ಬಡಿತವಾಗಿಸಿ

ಹರ್ಷಾ ಬೀರಗೆ

No comments: