ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Thursday, March 6, 2014

ಓದಲಾಗದ ಸಾಲುಗಳು


ಬಿಳಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ
ಮೂಡಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಶಾಯಿಯ
ಸಾಲುಗಳು, ಓದದೇ ಹೋದೆ ನೀನು

ಕಪ್ಪಾಗದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಹೇಸರು
ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತ
ಪಡಿಸದೇ ಹೋದೆ ನಾನು

ನನ್ನ ಮೌನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸದ
ನೀನು, ಒಎಂದು ಮ್ಮೆಯಾದರೂ
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೆ
ಅರಿಯಲು ನನ್ನ ಮೌನವನ್ನು

ಅರಿತು ಅರಿಯದೇ ಹೋದೆಯೋ ?
ಅರಿಯಲು ವಿಫಲವಾದೆಯೋ
ನಾನರಿಯೇ , ಆದರೂ ನನ್ನ
ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಮರೆಯದ
ಒಗಟಾದೆ ನೀನು

ನಿನ್ನ
ಹರ್ಷಾ
No comments: