ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Tuesday, April 14, 2015

ನಾನು ಕವಿತೆ , ಹರಿವ 
ಮಂಜುಳ ಸಲಿಲ 
ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದರೆ ನಿನ್ನ 
ಬೊಗಸೆ ತುಂಬುವೆ, ಹಾಗೇ 
ಜತನ , ಸೋರಿಯೂ ಹೋಗಬಲ್ಲೆ ... 

ನೀ ಕಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯು 
ಸುರಸುಂದರಿ , ಬೇಲೂರ ಶಿಲ್ಪ , 
ಆಗಸದ ತಾರೆ , ಬಳುಕುವ ಮೈಸಿರಿ 
ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಆಸೆ ನಾನು, 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ , ಹಸಿದವರ , ನೊಂದವರ 
ಮೂಕ ರೋದನೆಯೂ ಆದೇನು.... 
ನೀ ಕಂಡ ಹಾಗೆ 
ನಿನ್ನ ಮನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾನು. 

- ಹರ್ಷ

No comments: