ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Saturday, June 6, 2015

ಮರತೆ ಹೋಗಿವೆ ಕಂಗಳು
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ
ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲೂ ಯಾವುದೇ
ದ್ರಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ

ಅರೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಲು
ಪುರುಸೋತ್ತಿಲ್ಲಾ ನಮಗೆ
ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಸುತ್ತಲೂ
ಕಣ್ಣೆನಿದ್ದರು ಲೇನ್ಸಿನ ಹಿಂದೇ
ಜೀವಂತಿಕೆಯ ನಿರ್ಜಿವ
ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ಕಿಸಲು

ಕೂಗಿ ಕರೆದರೇ ಕೇಳಿ ಓಡಿ
ಬರುವಷ್ಟೇ ದೂರ ನನ್ನ
ಪ್ರಾಣಸ್ನೆಹಿತರು....... ಆದರೂ
ತಡಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆನೆ
ಅಂತರಜಾಲದಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ
ಅಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ಗೆಳೆಯರನ್ನು

ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ಹಿಂತುರಿಗಿ
ಮತ್ತದೇ ದಾರಿಯಲಿ, ಕೆಲಗಳಿಗೆ
ಮರೇತು ಆಧುನಿಕತೆಯ
ಮೋಹಪಾಶವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು
ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ
ಅವರಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೇಯ ಮೇಲೆ
ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು, ಆಗ ಮಾತ್ರ
ಸಾಧ್ಯ ಬದುಕುವದು ಮರೇತು
ಜೀವಂತಿಕೆಯ ನಾಟಕ ಆಡುವದು

ಹರ್ಷಾ

No comments: