ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Tuesday, November 10, 2015

ಸೌಂದರ್ಯ

ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿನ್ನ 
ಹೃದಯದಲಿ ಮೂಡಿರೇ, ನಾನೆಂದೆಂದಿಗೂ 
ನಿನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ 

ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರೀ 
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾಟಿರೆ ಹೇಳು ನಲ್ಲನೇ
ನನಗೆಲ್ಲಿದೆ ನೆಲೆ.

ಹರ್ಷಾ 

No comments: