ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Saturday, March 20, 2010

ಮನಸ್ಸು

ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು
ಹುಳುಕು ಕೊಳಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ
ದುಂಬಿಯ ಬಯಕೆ ಹುಚ್ಚಿ
ಬಿಡು ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ?
ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಪರಿಮಳ
ಸೂಸುವ ಹೂವು ...
ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ನಿನಗೆ
ಸಿಗುವದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ,
ಎಂದೋ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು
ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ.
ದೇವರ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡು, ಯಾರದೋ
ಮುಡಿಗೂ ಸೇರದೆ ಹೋದೆ.
ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರ ಆಸೆಯ
ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಹೋದೆ ..
ಪಾಪ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಹೂವು
ಪಾಪಿ ಚಿ ನೀನೇಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲ
ಕಾಲ ತಾಳದೆ ಹೋದೆ....

ಹರ್ಷಾ

No comments: