ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Saturday, March 13, 2010

ಕವಿತೆ


ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಕವಿತೆ
ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ
ಒಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ
ನನ್ನ ಬಾಳಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ

ನನ್ನ ಬದುಕು ಸುಂದರ
ಹೂದೊಟವಾಗಿಸಿದ್ದೆ ನೀನು
ಹೂವಿರದ ತೋಟಕ್ಕೆ
ಬೇಲಿಯ ಹೊರೆಯೇಕೆ ?

ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದೆ ,
ನನ್ನಯ ಕಣ್ಣಿನ ನಿದ್ದೆ .
ಅರ್ಥವಿರದ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ
ನೀನೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ.

ಬಾ ಕವಿತೆ ಬಿಡು ಸಾಕು
ಈ ಕೋಪ, ತಾಪ
ನೆನಪಿರಲಿ ನಿನಗೆ ನೀನಿರದ
ಬದುಕು ನನಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ .
ಹರ್ಷಾ

1 comment:

Veeresh B kambar said...

ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರು ಆ ಪದಗಳು ಈ ಕವಿತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ