ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Tuesday, June 10, 2014

ರಾತ್ರಿ

ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನುವದು ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು
ನೂರಾರು ನೋವು ನಲಿವುಗಳ
ಮರೇಸಿ ನೇರವಾಗುವದು
ನೀದ್ದೆಗೆ ಜರುಗಲು

No comments: