ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Sunday, June 8, 2014

ಪಯಣಿಗರು

ಬಾಳ ದಾರಿಯಲಿ ಪಯಣಿಗರಷ್ಟೆ ನಾವು
ಎನ್ನುವದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸತ್ಯ
ಅದು ಮರೆತು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನೆಲೆಯೂರುವ
ಕನಸು ಕಾಣುವೆವು ನಿತ್ಯ


ನಿಮ್ಮ 
 ಹರ್ಷಾ 

No comments: