ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Saturday, March 1, 2008

ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಯೇ......

ನೀನು ಅವಳಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ...
ನಾನು ಬಯಸಿದ ಗೆಳತಿ...
ನನ್ನ ಅಣುಕು ನೋಟವ ಕಂಡು
ಅಂದುಕೊಂಡೇಯಾ ಪ್ರೀತಿ......

ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಬರಿ
ಒಂದು ಆಟ....ಪ್ರಿತಿ ಎನ್ನೋದು
ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವದು
ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಚಟ.....

ಮರೆತು ಬಿಡು ಈಗಲಾದರೂ
ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾನಲ್ಲ ಅವನು
ನಿನ್ನ ನಿಶಾಚಾರಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ತಂಪು ನೀಡುವವನು....

ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ.. ನಾನೇ
ಹುಡುಕುತಿರುವೆ.. ಈಗ ನೀನೆ ಹೇಳು?
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದು
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಹುಚ್ಚಿ.....

(Reply to Ranjni poem Ninna Premada Jaala In 'Dam')

1 comment:

Anonymous said...

Thanks for a lovely society.